แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

บุคคลภายใน                  
บุคคลภายนอก        

2. เพศ

       

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศ โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องงานบริการที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

#
คำถาม
คะแนน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
1
ระบบมีข้อความ คำสั่ง ชัดเจน เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน
2
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย
3
ระบบสามารถช่วยการสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น
4
ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีประโยชน์ต่อการใช้งานของหน่วยงาน
5
ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6
การเข้าถึงระบบสามารถเข้าได้ทุกที่ทุกเวลา
7
โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด