แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
(วงรอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

บุคคลภายใน                  
บุคคลภายนอก        

2. เพศ

       

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องงานบริการที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

#
คำถาม
คะแนน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
2
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว
3
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
4
มีความเป็นธรรมของการให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5
ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละขั้นตอน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
6
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตร
7
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
8
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
9
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
10
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
11
สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ
12
อุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการมีอย่างเพียงพอ
13
อุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการมีคุณภาพและทันสมัย
14
มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
ด้านคุณภาพการให้บริการ
15
ได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ
16
ได้รับการบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ งานที่มาติดต่อสำเร็จลุล่วงด้วยดี
17
ความพึงพอใจของท่านโดยภาพรวมที่มีต่อการบริการของหน่วยงานนี้