แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functiond Competency) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functiond Competency) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

บุคคลภายใน                  
บุคคลภายนอก        

2. เพศ

       

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการฯ โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องงานบริการที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

#
คำถาม
คะแนน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1
การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
2
ความเหมาะสมของสถานที่
3
ความเหมาะสมของระยะเวลา
4
ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัด
5
ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ /วิทยากร/ผู้ประสานงาน
6
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
7
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
8
การตอบคำถาม
9
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
10
เอกสาร
11
โสตทัศนูปกรณ์
12
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
13
อุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการมีคุณภาพและทันสมัย
14
มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
ด้านคุณภาพการให้บริการ
15
ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการโครงการ
16
ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรียน/การปฏิบัติงาน
17
สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่