แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

บุคคลภายใน                  
บุคคลภายนอก        

2. เพศ

       

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องงานบริการที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

#
คำถาม
คะแนน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
1
เนื้อหามีความครบถ้วนตามภารกิจ
2
การจัดลำดับเนื้อหาน่าสนใจ
3
ภาพประกอบกับเนื้อหาที่นำเสนอมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
4
การนำเสนอเนื้อหาในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีความน่าสนใจและเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการผู้ใช้
5
ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้าเว็บเพจมีความสั้น-ยาวเหมาะสมในแต่ละเรื่อง
6
มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ
7
หัวข้อข่าวสารมีความน่าสนใจ
8
มีการแบ่งแยกประเภทภาระกิจของแต่ละกลุ่มงานดูแล้วเข้าใจง่าย
9
มีการใช้ภาพที่สื่อความหมายกับเนื้อหาที่น่าสนใจ
10
มีการใช้ขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจนและอ่านง่ายและมีความแตกต่างกันเพื่อตำแหน่งลำดับความสำคัญ
11
มีการออกแบบหน้าเว็บที่โดดเด่น สะดุดตา
12
มีการจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่ายมีความเป็นสากล
13
มีการจัดองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจเป็นในทิศทางเดียวกัน
14
มีการใช้สี สัญลักษณ์เพื่อสร้างความแตกต่าง/เน้นจุดสำคัญของเนื้อหา
15
มีการเชื่อมโยงข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องภายในและภาพนอกเว็บไซต์
16
มีจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานภายนอก
17
มีการใช้จุดเชื่อมโยงที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
18
มีการใช้เมนูต่างๆ ที่ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายและสื่อความหมาย