ข่าวสวัสดิการบุคลากร

22 มกราคม 2563 รายชื่อบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่บันทึกขอที่พัก เปิดอ่าน 460 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นครินทร์ ม่วงอ่อน
21 มกราคม 2563 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 4 ก.ค..25... เปิดอ่าน 1,022 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
20 มกราคม 2563 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 19 พ.ค.25... เปิดอ่าน 881 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
21 มกราคม 2563 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 22 พ.ค. 2... เปิดอ่าน 1,033 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
17 มกราคม 2563 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดอ่าน 627 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
21 มกราคม 2563 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดอ่าน 721 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
16 มกราคม 2563 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ปี 2558 เปิดอ่าน 1,063 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
21 มกราคม 2563 แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน เปิดอ่าน 898 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
17 มกราคม 2563 แผ่นพับกองทุนประกันสังคม เปิดอ่าน 1,030 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
21 มกราคม 2563 คู่มือผู้ประกันตนประกันสังคม เปิดอ่าน 520 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
19 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์ "วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราช... เปิดอ่าน 743 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
23 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กสจ.) สำหรับพนักงานฯ เปิดอ่าน 737 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
21 มกราคม 2563 แจ้งการโอนย้ายนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิดอ่าน 769 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
21 มกราคม 2563 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 25... เปิดอ่าน 631 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
20 มกราคม 2563 ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559 เปิดอ่าน 979 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
21 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการลงทะเบียนรับ e-Statement กบข เปิดอ่าน 983 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก