ข่าวสวัสดิการบุคลากร

10 ธันวาคม 2562 รายชื่อบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่บันทึกขอที่พัก เปิดอ่าน 398 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นครินทร์ ม่วงอ่อน
10 ธันวาคม 2562 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 4 ก.ค..25... เปิดอ่าน 986 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
07 ธันวาคม 2562 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 19 พ.ค.25... เปิดอ่าน 863 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
10 ธันวาคม 2562 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 22 พ.ค. 2... เปิดอ่าน 1,014 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
10 ธันวาคม 2562 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดอ่าน 604 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
10 ธันวาคม 2562 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดอ่าน 703 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
09 ธันวาคม 2562 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ปี 2558 เปิดอ่าน 1,047 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
10 ธันวาคม 2562 แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน เปิดอ่าน 883 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
10 ธันวาคม 2562 แผ่นพับกองทุนประกันสังคม เปิดอ่าน 1,015 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
04 ธันวาคม 2562 คู่มือผู้ประกันตนประกันสังคม เปิดอ่าน 502 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
09 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ "วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราช... เปิดอ่าน 726 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
10 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กสจ.) สำหรับพนักงานฯ เปิดอ่าน 721 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
10 ธันวาคม 2562 แจ้งการโอนย้ายนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิดอ่าน 748 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
09 ธันวาคม 2562 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 25... เปิดอ่าน 609 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
09 ธันวาคม 2562 ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559 เปิดอ่าน 964 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก
10 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการลงทะเบียนรับ e-Statement กบข เปิดอ่าน 966 ครั้ง ผู้ประกาศข่าว นุวัฒศิริ พุทธิดิลก