วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) วาระเวียน กรกฎาคม 2564

วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) วาระเวียน กรกฎาคม 2564 

 ดาวน์โหลดไฟล์