กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 2559

          กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 2559 วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. โดยมี รศ.สมชาย วงศ์เกษม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.สมาน  ศรีสะอาด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผอ.ลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ทั้งนี้ในการประชุมได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 4 ราย จากพนักงานฯงบประมาณแผ่นดิน 2 ราย และพนักงานฯงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 2 ราย สรุปผลการเลือกตั้งดังนี้

  1. ตัวแทนพนักงานฯ งบประมาณแผ่นดิน
    • อาจารย์สุทัศน์  แก้วคำ
    • นางสาวรพีพรรณ  แพงวิเศษ
  2. ตัวแทนพนักงานฯ งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
    • นายสุภาพ  อุปแสน
    • นายธนกฤต เศษวงศ์