สายวิชาการ
# หัวข้อ อ่าน
1 ขั้นตอนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (25 พฤษภาคม 2565, สายวิชาการ) 4,171
2 เอกสารประกอบการจัดโครงการ โครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 (07 สิงหาคม 2562, สายวิชาการ) 5,151
3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 5,695
4 แนวทางการกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. กรณีจำนวนของผลงานวิชาการประเภทหนังสือ (book chapter) และกรณีศึกษา (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 5,524
5 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 5,315
6 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 5,632
7 มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิขากรและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชากรรของสถาบันอุดมศึกษา (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 5,203
8 การกำหนดชื่อสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 5,412
9 ประกาศ กพอ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 5,053
10 ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,287
11 ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,377
12 แนวคิด : การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,217
13 สรุปหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,772
14 การติดตามและให้รายงานผลความก้าวหน้าการเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,609
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายาชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,477
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2561 (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,358
17 การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA โดย ศุลีพร ช่วยชูวงศ์ (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,538
18 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และแจ้งบุคลากรติดต่อกองบริหารงานบุคคล (27 พฤษภาคม 2562, สายวิชาการ) 4,233
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
# หัวข้อ
1 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือสื่อการสอน (25 พฤษภาคม 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 7,205)
2 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบ ก.พ.อ. 03 (24 มิถุนายน 2564, ,ดาวน์โหลดแล้ว 7,700)
3 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมประเมินผลการสอน 2563 (19 มิถุนายน 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 7,803)
4 แบบฟอร์มขอรายงานผลความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (21 เมษายน 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 7,763)
5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (09 ตุลาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,465)
6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (09 ตุลาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,340)
7 แบบประเมินคุณภาพ ตำรา สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (06 กรกฏาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,998)
8 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (06 กรกฏาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,482)
9 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,372)
10 บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,334)
11 บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,734)
12 บันทึกข้อความ ขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,942)
13 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,375)
14 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,779)
15 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,647)
16 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,320)
แบบฟอร์มขอเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
# หัวข้อ
1 ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ (25 มกราคม 2560, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,358)
2 ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (25 มกราคม 2560, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,989)
3 ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (25 มกราคม 2560, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,608)
4 สัญญารับเงินอุดหนุนส่งเสริมกรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ (สว.5) (17 สิงหาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,821)
5 สัญญารับเงินอุดหนุนส่งเสริมกรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (สว.5) (17 สิงหาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,536)
6 สัญญารับเงินอุดหนุนส่งเสริมกรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สว.5) (05 สิงหาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,541)
7 แบบเสนอการทำผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว.4) (27 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,699)
8 แบบเสนอโครงร่างการเขียนเอกสารวิชาการเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว.3) (27 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,483)
9 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว.2) (27 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,554)
10 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (สว.1) (27 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,364)
11 แบบเสนอการทำผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว. 4) (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 9,056)
12 แบบเสนอโครงร่างการเขียนเอกสารวิชาการเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว. 3) (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,355)
13 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว. 2) (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,146)
14 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (สว. 1) (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 9,006)
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
# หัวข้อ
1 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 (24 มิถุนายน 2564, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,655)
2 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบัยที่ 2 พ.ศ.2563 (25 พฤศจิกายน 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,698)
3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (25 พฤศจิกายน 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,633)
4 ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (14 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,413)
5 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,881)
6 เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,923)
7 ว่าด้วย การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,798)
8 ว่าด้วย การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,433)
9 ว่าด้วย การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,544)
10 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,396)
11 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2555 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,439)
12 เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,271)
13 หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่งตำแหน่งทางวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2549 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,045)
14 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 (14 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,667)
15 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,632)
16 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 (14 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,725)
17 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,324)
18 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,711)
19 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,680)
20 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,526)
21 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (14 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,279)
22 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,746)
23 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,718)
24 เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,665)
25 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,306)
26 ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,418)
27 ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,794)
28 ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,399)
29 ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 5,708)