สายสนับสนุน
1.ขั้นตอนการยื่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
1 บันทึกข้อความให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,990
2 ใบสมัครเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,970
3 แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหารประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 4,140
4 หนังสือยินยอมให้สมัครขอรับการแต่งตั้งต่างหน่วยงานต้นสังกัด และยินยอมให้ย้ายหน่วยงานหากได้รับคัดเลือก (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 4,021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
*** ไม่มีข้อมูล ***
2. ขั้นตอนการยื่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)
1 บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,921
2 ใบสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,864
3 แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,862
4 หนังสือยินยอมให้สมัครขอรับการแต่งตั้งต่างหน่วยงานต้นสังกัด และยินยอมให้ย้ายหน่วยงานหากได้รับคัดเลือก (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,730
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)
1 บันทึกข้อความ ขอส่งผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,725
2 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,716
3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,648
3. ขั้นตอนการยื่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญงาน)
1 บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,659
2 ใบสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,631
3 แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,651
4 หนังสือยินยอมให้สมัครขอรับการแต่งตั้งต่างหน่วยงานต้นสังกัด และยินยอมให้ย้ายหน่วยงานหากได้รับคัดเลือก (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,719
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญงาน)
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ (18 พฤษภาคม 2565, สายสนับสนุน) 4,091
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (18 พฤษภาคม 2565, สายสนับสนุน) 4,028
3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,917
4 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,798
5 ขอส่งผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 3,751
การประเมินค่างาน
1 โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2564 (05 เมษายน 2565, สายสนับสนุน) 4,159
2 แบบประเมินค่างานระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,239
3 แบบประเมินค่างานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,818
4 ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานนักวิชาการพัสดุ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,734
5 ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานบรรณารักษ์ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,485
6 แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,233
7 แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,502
8 แบบฟอร์มฝึกเขียน ประเมินค่างาน (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,748
9 ตัวอย่างเหตุผลความจำเป็น ของ มอ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,477
10 ตัวอย่างประเมินค่างานเป็นรูปธรรม (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,437
11 ตัวอย่างประเมินค่างาน _ที่ไม่ควรผ่านยังผ่าน(แก้ไข)_ 93 คะแนน (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,465
12 ตัวอย่างแบบประเมินค่างานไม่เป็นรูปธรรม (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,335
13 ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ม.ดังของรัฐ (ปิดชื่อแล้ว)_ใช้ทำเอกสาร_ 80 คะแนน (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,468
14 ตัวอย่างการเขียนค่างาน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)เป็นรูปธรรม (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,612
15 ตัวอย่างการเขียนค่างาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)เป็นรูปธรรม (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 4,667
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
# หัวข้อ
1 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือสื่อการสอน (25 พฤษภาคม 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 7,252)
2 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบ ก.พ.อ. 03 (24 มิถุนายน 2564, ,ดาวน์โหลดแล้ว 7,756)
3 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมประเมินผลการสอน 2563 (19 มิถุนายน 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 7,858)
4 แบบฟอร์มขอรายงานผลความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (21 เมษายน 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 7,826)
5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (09 ตุลาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,512)
6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (09 ตุลาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,400)
7 แบบประเมินคุณภาพ ตำรา สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (06 กรกฏาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 9,049)
8 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (06 กรกฏาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,532)
9 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,444)
10 บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,381)
11 บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,779)
12 บันทึกข้อความ ขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 9,000)
13 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,418)
14 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,821)
15 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,703)
16 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 8,376)
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (01 กุมภาพันธ์ 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,349)
2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 (01 กุมภาพันธ์ 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,145)
3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (01 กุมภาพันธ์ 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,156)
4 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (21 มกราคม 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,825)
5 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (21 มกราคม 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,178)
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง พ.ศ.2562 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,876)
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์​และวิธีย้ายหน่วยงานของบุคคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 4,743)