แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสถานภาพบุคคล แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ แบบฟอร์มการลา แบบฟอร์มสัญญาจ้าง แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ภายใน/ต่างประเทศ แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - สายวิชาการ แบบฟอร์มขอเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แบบฟอร์มสวัสดิการ แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น - สายสนับสนุน แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ แบบฟอร์มการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่สายวิชาการ แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบฟอร์มประวัติผู้บริหาร แบบฟอร์มรับสมัครงาน
แบบฟอร์มสถานภาพบุคคล
17 ตุลาคม 2560 แบบฟอร์มประวัติผู้ขอรับเงินประจำตำแหน่งบริหาร-วิชาการ ดาวน์โหลด 4,844 ครั้ง
02 กรกฏาคม 2560 แบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาวน์โหลด 4,888 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2560 แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ดาวน์โหลด 5,801 ครั้ง
14 กรกฏาคม 2559 แบบฟอร์มรับรายงานตัว ดาวน์โหลด 4,386 ครั้ง
13 มิถุนายน 2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ ดาวน์โหลด 4,867 ครั้ง
13 มิถุนายน 2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ ดาวน์โหลด 4,319 ครั้ง
27 เมษายน 2559 แบบฟอร์มประวัติบุคลากร ดาวน์โหลด 4,851 ครั้ง
27 เมษายน 2559 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ดาวน์โหลด 4,837 ครั้ง
27 เมษายน 2559 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด 5,233 ครั้ง