แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสถานภาพบุคคล แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ แบบฟอร์มการลา แบบฟอร์มสัญญาจ้าง แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ภายใน/ต่างประเทศ แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - สายวิชาการ แบบฟอร์มขอเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แบบฟอร์มสวัสดิการ แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น - สายสนับสนุน แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ แบบฟอร์มการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่สายวิชาการ แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบฟอร์มประวัติผู้บริหาร แบบฟอร์มรับสมัครงาน
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
28 ธันวาคม 2563 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 6) ตามแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ป-มรม.-1) ดาวน์โหลด 4,072 ครั้ง
19 กันยายน 2563 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 3,822 ครั้ง
22 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-สายวิชาการ (ปรับปรุงใหม่ 2562) ดาวน์โหลด 4,523 ครั้ง
09 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน-บุคลากรสายสนับสนุน ดาวน์โหลด 4,091 ครั้ง
06 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-สายสนับสนุน (ปรับปรุงใหม่ 2562) ดาวน์โหลด 4,248 ครั้ง