แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสถานภาพบุคคล แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ แบบฟอร์มการลา แบบฟอร์มสัญญาจ้าง แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ภายใน/ต่างประเทศ แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - สายวิชาการ แบบฟอร์มขอเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แบบฟอร์มสวัสดิการ แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น - สายสนับสนุน แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ แบบฟอร์มการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่สายวิชาการ แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบฟอร์มประวัติผู้บริหาร แบบฟอร์มรับสมัครงาน
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - สายวิชาการ
25 พฤษภาคม 2565 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือสื่อการสอน ดาวน์โหลด 7,252 ครั้ง
24 มิถุนายน 2564 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบ ก.พ.อ. 03 ดาวน์โหลด 7,756 ครั้ง
19 มิถุนายน 2563 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมประเมินผลการสอน 2563 ดาวน์โหลด 7,858 ครั้ง
21 เมษายน 2563 แบบฟอร์มขอรายงานผลความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด 7,826 ครั้ง
09 ตุลาคม 2559 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด 8,512 ครั้ง
09 ตุลาคม 2559 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด 8,400 ครั้ง
06 กรกฏาคม 2559 แบบประเมินคุณภาพ ตำรา สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด 9,049 ครั้ง
06 กรกฏาคม 2559 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด 8,532 ครั้ง
29 มิถุนายน 2559 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดาวน์โหลด 8,444 ครั้ง
29 มิถุนายน 2559 บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด 8,381 ครั้ง
29 มิถุนายน 2559 บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด 8,779 ครั้ง
29 มิถุนายน 2559 บันทึกข้อความ ขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ดาวน์โหลด 9,000 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 ดาวน์โหลด 8,418 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 ดาวน์โหลด 8,821 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 ดาวน์โหลด 8,703 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 ดาวน์โหลด 8,376 ครั้ง