การเปิดเผยข้อมูล (ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (Q25)

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (Q26)

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560-2564 2.การวิเคราะห์กกกรอบอัตรากำลัง และการวงแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และการวิเคราะห์ค่างานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Q27)

หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญ กำลังใจ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (Q28)

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

1.รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (Q29)

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด การจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2556 2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552 4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552