ติดต่อ กบค.

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทร. 043-722118-9 ต่อ 311,411 หรือ 0-4371-3060 โทรสาร 0-4371-3060
facebook: กองบริหารงานบุคคล  Email: personnel@rmu.ac.th  ผู้ดูแลระบบ leksoft@rmu.ac.th