ประวัติความเป็นมา

          กองบริหารงานบุคคล เดิมเป็นฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนงานที่แยกตัวออกจากฝ่ายธุรการของวิทยาลัยครูมหาสารคาม เดิมไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายนี้โดยตรง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายธุรการมาปฏิบัติงาน จนถึงปี 2543 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จึงได้แยกออกจากฝ่ายธุรการ โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง ภารกิจของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานวินัยควบคู่ไปด้วย ลักษณะงานจะเป็นการปฏิบัติ การตรวจสอบและติดตาม แล้วจึงเสนอให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครูตัดสินใจและสั่งการจนกระทั่งปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม การบริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2538 เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏได้มอบอำนาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแทนเลขาธิการและมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนสามัญ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้าง ประจำ การจัดจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จึงทำให้ภารกิจและขอบข่ายงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ชัดเจนและมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ในทางปฏิบัติก็ทำให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

         ปี พ.ศ.2544 สถาบันได้กำหนดชื่อโดยให้ชื่อฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจในขณะนั้นปฏิบัติทั้งงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ในปลายปี 2544 จึงแยกออกจากฝ่ายนิติการเป็น “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”

          ปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547              
         ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และได้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  ตามกฎกระทรวง ดังนี้

         (1)   สำนักงานอธิการบดี
         (2)   คณะครุศาสตร์
         (3)   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
         (4)   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         (5)   คณะวิทยาการจัดการ
         (6)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         (7)   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
         (8)   สถาบันวิจัยและพัฒนา
         (9)   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         (10)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี       ตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวงเป็น 7 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักศึกษา กองคลังและพัสดุ กองทรัพย์สินและรายได้ กองแผนงานและกองอาคารสถานที่ ซึ่งกอง การเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยงานการเจ้าหน้าที่  งานวินัยและนิติการ และงานวิเทศสัมพันธ์  

          ปี พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 123 ตอนที่ 74ง   วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นชื่อ “กองบริหารงานบุคคล” มาจนถึงปัจจุบันและได้แบ่งกลุ่มงานภายในกองเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มงานธุรการและสวัสดิการ
  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานอำนวยการและการประชุม
  • งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  • งานสวัสดิการ/สวัสดิการบ้านพัก
  • งานกองทุนประกันสังคม (สปส.)
  • งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำฯ (กสจ.)
  • งาน ชพค./ชพส.
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
 2. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  • งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
  • งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
  • งานพัฒนาบุคคล
  • งานทะเบียนประวัติ/บำเหน็จ/ความดี-ความชอบ
 3. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
  • งานขออนุมัติไปต่างประเทศ
  • งานขอวีซ่าและหนังสือเดินทางไปราชการ
  • งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งชาวต่างประเทศเป็นอาจารย์
 4. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  • งานวินัย
  • งานนิติการ

       ในปี พ.ศ.2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกองบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 โดยได้แบ่งกลุ่มงานภายในกองเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานอำนวยการและการประชุม
  • งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  • งานแผนและงบประมาณ
  • งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
  • ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  • ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ
  • ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  • งานวารสาร จุลสาร
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานคำรับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • งานการจัดการความรู้ (KM)
 2. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  • งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
  • งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
  • งานพัฒนาบุคลากร
  • งานทะเบียนประวัติ บำเหน็จ ความดี ความชอบ
  • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานพระราชทานเพลิงศพ
  • งานวิเทศสัมพันธ์
  • งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • งานเวรรักษาการณ์
 3. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  • งานวินัย
  • งานคดี
  • งานกฎหมาย
  • งานนิติกรรมสัญญา
 4. กลุ่มงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลฯ
  • งานสวัสดิการ
  • งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯลูกจ้างประจำ
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯพนักงาน
  • งานกองทุนประกันสังคม
  • งานประชาสัมพันธ์และเผพแพร่กิจกรรม
  • งานสิทธิประโยชน์