มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 03-04ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดาวน์โหลด
2 การกำนหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
3 06-03 วิศวกรโยธา ดาวน์โหลด
4 06-02นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
5 06-01สถาปนิก ดาวน์โหลด
6 05-21วิศวกร ดาวน์โหลด
7 05-20นักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
8 05-19นักวิชาการสถิติ ดาวน์โหลด
9 05-18นักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลด
10 05-17เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด
11 05-16บุคลากร ดาวน์โหลด
12 05-15นิติกร ดาวน์โหลด
13 05-14นักวิจัย - เจ้าหน้าที่วิจัย ดาวน์โหลด
14 05-13แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดาวน์โหลด
15 05-12บรรณารักษ์ ดาวน์โหลด
16 05-11นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ดาวน์โหลด
17 05-10นักวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
18 05-09นักวิชาการเกษตร ดาวน์โหลด
19 05-08นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
20 05-07นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด
21 05-06นักประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
22 05-05นักเอกสารสนเทศ ดาวน์โหลด
23 05-04นักสุขศึกษา ดาวน์โหลด
24 05-03นักตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
25 05-02นักวิชาการช่างศิลป์ ดาวน์โหลด
26 05-01นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด
27 04-04คนงาน ดาวน์โหลด
28 03-03ช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลด
29 03-01ช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลด
30 02-006ศาสตราจารย์ ดาวน์โหลด
31 02-005รองศาสตราจารย์ ดาวน์โหลด
32 02-004ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวน์โหลด
33 02-003อาจารย์ ดาวน์โหลด
34 01-002ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ดาวน์โหลด
35 01-001ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด