แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงาน แผนบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Plan) และ แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Management Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566) ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการดำเนินงาน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
4 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดาวน์โหลด
5 แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Management Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ดาวน์โหลด
6 รายงานผลการดำเนินงาน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
7 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
8 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
9 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564.pdf ดาวน์โหลด
10 รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาวน์โหลด
11 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
13 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
14 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลด
16 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
17 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงนบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
18 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
19 รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
20 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดาวน์โหลด
21 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2560-2564 ดาวน์โหลด
22 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 - 2564 ดาวน์โหลด
23 รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงนบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด