การวิเคราะห์กรอบอัตรา และการวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มโครงสร้างองค์กรภายใต้สำนักงานคณบดี-สำนักงานผู้อำนวยการ ดาวน์โหลด
2 แบบวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานและทบทวนโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาวน์โหลด
3 โครงสร้างหน่วยงานและการกำหนดกรอบของตำแหน่งและอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาวน์โหลด
4 แผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาวน์โหลด
5 ตัวอย่าง การจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ดาวน์โหลด
6 มาตรฐานการคิดภาระงานสายสนับสนุน ดาวน์โหลด
7 ตัวอย่าง ขั้นตอนการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด
8 ตัวอย่าง ขั้นตอนการจัดประชุมทั่วไป ดาวน์โหลด
9 ตัวอย่าง ขั้นตอนการลงรับหนังสือภายใน-ภายนอก ดาวน์โหลด
10 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา_ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
11 ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำบัตร ดาวน์โหลด
12 ตัวอย่าง ขั้นตอนงานทุนการศึกษา ดาวน์โหลด
13 ตัวอย่าง ขั้นตอนงานจัดสรรที่พักพนักงาน ดาวน์โหลด
14 ตัวอย่าง ขั้นตอนงานขึ้นเงินเดือนประจำปี ดาวน์โหลด
15 ตัวอย่าง ขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายวิชาการ ดาวน์โหลด
16 ตัวอย่าง ขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
17 ตัวอย่าง ขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายบริหารวิชาการ ดาวน์โหลด
18 ตัวอย่าง ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน ดาวน์โหลด
19 ตัวอย่าง ขั้นตอนการปรับวุฒิพนักงาน ดาวน์โหลด
20 ตัวอย่าง ขั้นตอนการประเมินสายบริหารอายุเกิน 60 ปี ดาวน์โหลด
21 ตัวอย่าง ขั้นตอนการประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ ดาวน์โหลด
22 ตัวอย่าง ขั้นตอนการประเมินต่อสัญญาจ้างสายปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
23 ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำวีซ่า ต่อวีซ่า ดาวน์โหลด
24 ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำวีซ่า ต่อวีซ่า ต่อสัญญาจ้างงาน ดาวน์โหลด
25 ตัวอย่าง ขั้นตอนการจัดทำหนังสือรับรอง ดาวน์โหลด
26 ตัวอย่าง ขั้นตอนการจัดทำเรื่องลาออก ดาวน์โหลด
27 ตัวอย่าง ขั้นตอนการขอมีบัตรพนักงาน ดาวน์โหลด
28 ตัวอย่าง ขั้นตอนกาประเมินรอบปี เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ดาวน์โหลด
29 ตัวอย่าง ขั้นตอนกาประเมินทดลองงาน 6 เดือนของสายวิชาการ ดาวน์โหลด
30 ตัวอย่าง ขั้นตอนกาประเมินทดลองงาน 6 เดือนของสายปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
31 แนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ดาวน์โหลด
32 คู่มือการวางแผนอัตรากำลังทรัพยาการบุคคลอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
33 สัญลักษณ์ทีใช้ในการเขียน Flow Chart ดาวน์โหลด
34 แบบฟอร์มแสดงภาระงานประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ ดาวน์โหลด