การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนน
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561" ดาวน์โหลด
3 11 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินของ-จ.บริหารฯ ดาวน์โหลด
4 10 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน(ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
5 9 การเข้าไปสืบค้นคลิป VDO การบรรยายของ อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ดาวน์โหลด
6 8 ใบงานฝึกเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
7 5 โครงร่างการเขียนผลงานของ มอ.ปี 2555 ดาวน์โหลด
8 4 การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
9 3 บทความวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงร่างบทต่างๆในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
10 2 ตัวอย่างการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1-5 ดาวน์โหลด
11 1 การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ ดาวน์โหลด