ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วัชพร จำปาศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี - กาญจนา ครูพิพรม บุคลากรชำนาญการ ดาวน์โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการทางวินัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - ยุทธชัย บุญพันธ์ุ นิติกรชำนาญการ ดาวน์โหลด
4 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - แสงระวี ภักดีบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ) - ประโชติ ประจันตะเสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ดาวน์โหลด
6 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - พนมพร บำรุงบุญ บุคลากรชำนาญการ ดาวน์โหลด
7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการทางจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - อิทธิพล พวังคาม นิติกรชำนาญการ ดาวน์โหลด
8 คู่มือการปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - อำนวยพร บำรุงบุญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
9 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราะห์ไขมันด้วยวิธี Soxhlet คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อรุณรัตน์ อุทัยคู นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ดาวน์โหลด
10 รายงานการวิเคราะห์ การส่งผลการเรียนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อนิญชนา เหล่าเคน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลด
11 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อนิญชนา เหล่าเคน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลด
12 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ฤทัยรัตน์ สุวรรณแสน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดาวน์โหลด
13 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมเงินไปราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ฤทัยรัตน์ สุวรรณแสน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดาวน์โหลด
14 รายงานการวิเคราะห์ การเบิกจ่าย-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - รัตนา อาสาทำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
15 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - รัตนา อาสาทำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
16 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบเอกสารรายงานตัวและการกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - พัชรี ภูบุญอิ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
17 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและการขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - พรทิพย์ มาตย์วังแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลด
18 รายงานการวิเคราะห์ หนังสือติดต่อราชการภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นิภา พรมไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
19 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำโครงการและเบิกจ่ายของคณะนิติศาสตร์ - ณัฐกุล ภูกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
20 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - จิราภรณ์ ทองสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด
21 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นิภา พรมไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลด