สถิติบุคลากรมหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สรุปอัตรากำลังบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2 สรุปอัตรากำลังบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf ดาวน์โหลด
3 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม พ.ศ.2565.pdf ดาวน์โหลด
4 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
5 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
6 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลด
7 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
8 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
9 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลด
10 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
11 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
12 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลด
13 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
14 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
15 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
16 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลด
17 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
18 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด
19 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
20 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
21 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลด
22 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
23 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
24 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลด
25 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
26 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
27 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
28 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลด
29 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
30 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
31 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด