โครงการการวิเคราะห์กรอบฯและประเมินค่างานฯสายสนับสนุน โครงการจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณบุคลากร ขั้นตอนการขออนุมัติไปต่างประเทศ สถิติตำแหน่งทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและประเมินค่างานสายสนับสนุน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มรม. ระบบแสดงข้อมูลบุคลากร สมรรถนะการปฏิบัติงาน บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ บำเหน็จตกทอดข้าราชการ บำเหน็จ บำนาญลูกจ้างประจำ การจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคณาจารย์ สถิติร้องเรียนการทุจริต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และการวิเคราะห์ค่างานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ม.ดังของรัฐ (ปิดชื่อแล้ว)_ใช้ทำเอกสาร_ 80 คะแนน ดาวน์โหลด
2 ตัวอย่างประเมินค่างาน _ที่ไม่ควรผ่านยังผ่าน(แก้ไข)_ 93 คะแนน ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มฝึกเขียน ประเมินค่างาน ดาวน์โหลด
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ดาวน์โหลด
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกร ดาวน์โหลด
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิจัย ดาวน์โหลด
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดาวน์โหลด
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลด
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ดาวน์โหลด
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ดาวน์โหลด
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบรรณารักษ์ ดาวน์โหลด
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด
20 ตัวอย่างเหตุผลความจำเป็น ของ มอ. ดาวน์โหลด
21 ตัวอย่างการเขียนค่างาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)เป็นรูปธรรม ดาวน์โหลด
22 ตัวอย่างการเขียนค่างาน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)เป็นรูปธรรม ดาวน์โหลด
23 ตัวอย่างประเมินค่างานเป็นรูปธรรม ดาวน์โหลด
24 ตัวอย่างแบบประเมินค่างานไม่เป็นรูปธรรม ดาวน์โหลด
25 การเขียนวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง ดาวน์โหลด
26 แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลด
27 แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลด
28 การกำหนดกรอบตำแแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ดาวน์โหลด