โครงการการวิเคราะห์กรอบฯและประเมินค่างานฯสายสนับสนุน โครงการจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณบุคลากร ขั้นตอนการขออนุมัติไปต่างประเทศ สถิติตำแหน่งทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและประเมินค่างานสายสนับสนุน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มรม. ระบบแสดงข้อมูลบุคลากร สมรรถนะการปฏิบัติงาน บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ บำเหน็จตกทอดข้าราชการ บำเหน็จ บำนาญลูกจ้างประจำ การจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคณาจารย์ สถิติร้องเรียนการทุจริต
สถิติตำแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
2 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลด
3 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
4 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
5 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลด
6 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
7 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
8 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
9 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลด
10 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
11 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
12 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
13 สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ.255-2559 ดาวน์โหลด