โครงการการวิเคราะห์กรอบฯและประเมินค่างานฯสายสนับสนุน โครงการจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณบุคลากร ขั้นตอนการขออนุมัติไปต่างประเทศ สถิติตำแหน่งทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและประเมินค่างานสายสนับสนุน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มรม. ระบบแสดงข้อมูลบุคลากร สมรรถนะการปฏิบัติงาน บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ บำเหน็จตกทอดข้าราชการ บำเหน็จ บำนาญลูกจ้างประจำ การจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคณาจารย์ สถิติร้องเรียนการทุจริต
การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสุน
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รูปแบบการเขียนแบบประเมินค่างาน ดาวน์โหลด
2 ตัวอย่างประเมินค่างาน บรรณารักษ์-4 มรม. ดาวน์โหลด
3 ตัวอย่างประเมินค่างาน บรรณารักษ์-3 มรม. ดาวน์โหลด
4 ตัวอย่างประเมินค่างาน บรรณารักษ์-2 มรม. ดาวน์โหลด
5 ตัวอย่างประเมินค่างาน บรรณารักษ์-1 มรม. ดาวน์โหลด
6 ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิชาการศึกษา มรม. ดาวน์โหลด
7 ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-2 มรม. ดาวน์โหลด
8 ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-1 มรม. ดาวน์โหลด
9 ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์-3 มรม. ดาวน์โหลด
10 ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์-2 มรม. ดาวน์โหลด
11 ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์-1 มรม. ดาวน์โหลด
12 ตัวอย่างประเมินค่างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-3 มรม. ดาวน์โหลด
13 ตัวอย่างประเมินค่างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มรม. ดาวน์โหลด
14 ตัวอย่างประเมินค่างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มรม. ดาวน์โหลด
15 แบบประเมินค่างานระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ดาวน์โหลด
16 แบบประเมินค่างานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด
17 ตัวอย่าง ประเมินค่างานนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดาวน์โหลด
18 ตัวอย่าง ประเมินค่างานบรรณารักษ์ ชำนาญการ มรภ.สวนสุนันทา ดาวน์โหลด
19 เอกสารหมายเลข 10-การกำหนดกรอบตำแแหน่ง ดาวน์โหลด
20 เอกสารหมายเลข 9-การเขียนวิเคราะห์ค่างาน_เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง(ปรับเมื่อ มิย.59) ดาวน์โหลด
21 เอกสารหมายเลข 8-ตัวอย่างแบบเสนอข้อมูลหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
22 เอกสารหมายเลข 7-ตัวอย่างการเขียนค่างาน(น.วิเคราะห์)_เป็นรูปธรราม_แก้ไขที่บึงฉวาก(พย.58) ดาวน์โหลด
23 เอกสารหมายเลข 6-ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน(จ.บริหาร ชนก. ขอ ชนพ.)_เป็นรูปธรรม_มสธ. ดาวน์โหลด
24 เอกสารหมายเลข 5-ตัวอย่างประเมินค่างาน _เป็นรูปธรรม (มรภ.นม) มีทั้งชี้เป้า และ Flowchart ดาวน์โหลด
25 เอกสารหมายเลข 4-มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
26 เอกสารหมายเลข 3-ข้อบังคับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น-พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
27 เอกสารหมายเลข 2-แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็น ดาวน์โหลด