โครงการการวิเคราะห์กรอบฯและประเมินค่างานฯสายสนับสนุน โครงการจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณบุคลากร ขั้นตอนการขออนุมัติไปต่างประเทศ สถิติตำแหน่งทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและประเมินค่างานสายสนับสนุน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มรม. ระบบแสดงข้อมูลบุคลากร สมรรถนะการปฏิบัติงาน บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ บำเหน็จตกทอดข้าราชการ บำเหน็จ บำนาญลูกจ้างประจำ การจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคณาจารย์ สถิติร้องเรียนการทุจริต
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ดาวน์โหลด
2 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ดาวน์โหลด
3 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ดาวน์โหลด
4 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ดาวน์โหลด
5 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 6) ตามแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ป-มรม.-1) 2565 ดาวน์โหลด
6 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
7 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
8 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
9 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
10 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดาวน์โหลด
11 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
12 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
13 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
14 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
15 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
16 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
17 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
18 แบบสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
19 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-สายสนับสนุน ดาวน์โหลด
20 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-สายวิชาการ ดาวน์โหลด
21 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มรม. (ฉบับปรับปรุง 14 ก.ค. 2554) ดาวน์โหลด
22 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มรม. (ฉบับปรับปรุง 14 ก.ค. 2554) ดาวน์โหลด