นายพนมพร บำรุงบุญ

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 511


Email panomporn.b@gmail.com


ตำแหน่งบริหาร :
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ประวัติผู้บริหาร..
สายตรงผู้อำนวยการ
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 411


Email


ตำแหน่งบริหาร :
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 511


Email


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายประยงค์ จำปาศรี

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ


โทรศัพท์ ภายใน 511


Email payong@gmail.com


ตำแหน่งบริหาร :
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 411


Email


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 0623629091 ภายใน 411


Email leksoft@rmu.ac.th


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางวงเดือน พันธุ์พิชัย

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 411


Email


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวศรีวิไล นิราราช

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ - ภายใน 411


Email sriwilai@rmu.ac.th


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวแพรวพรรณ สร้อยอั้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


โทรศัพท์ ภายใน 411


Email user009@gmail.com


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายอิทธิพล พวังคาม

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 314


Email


ตำแหน่งบริหาร :
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายยุทธชัย บุญพันธ์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 311


Email


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวสุภวรรณ ชูปฏิบัติ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 311


Email supawan@gmail.com


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวปริยากร สุบันทมา

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ ภายใน 311


Email pariyagorn@rmu.ac.th


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายศุภกร เพ็งที

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ - ภายใน 311


Email supakon@rmu.ac.th


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวสุภาภรณ์ ครูพิพรม

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ - ภายใน 311


Email supaporn@rmu.ac.th


ตำแหน่งบริหาร :
-

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 511


Email


ตำแหน่งบริหาร :
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการฯ

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ