บำเหน็จ บำนาญ

บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
การขอรับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ
# หัวข้อ
1 1. แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ [5300] (21 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 2,063)
2 2. แบบรายการลดหย่อยภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ [สรจ.1] (14 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,257)
3 3. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ/ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพอายุ 65 ปี [สรจ.3] (13 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,705)
4 5. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2] (14 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,918)
5 6.หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2] (21 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,770)
6 7. หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ [แบบ สรจ.4] (15 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 2,367)
7 8. รายละเอียดการรับเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ (14 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,386)

ส่งเอกสารข้อ 1- 4 อย่างละ 3 ชุด ข้อ 5 จำนวน 1 ชุด และส่งเอกสารแนบดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี อย่างละ 2 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ)

บำเหน็จตกทอดข้าราชการ
การขอรับบำเหน็จตกทอด(ข้าราชการ) จ่ายให้แก่ทายาท (ทายาทโดยธรรมเป็นผู้ยื่นคำขอ)
# หัวข้อ
1 1. แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (13 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,829)
2 2.บันทึกถ้อยคำ (09 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,681)
3 3. ใบสอบสวนถ้อยคำทายาท (21 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 2,226)

เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็ตตกทอดข้าราชการ เสียชีวิต อย่างละ 2 ชุด

 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ตาย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า(ผู้ตาย)
 • สำเนาบัตรประชาชน (คู่สมรสผู้ตาย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรสผู้ตาย)
 • สำเนาบัตรประชาชน (บุตรทุกคน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (บุตรทุกคน)
 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีบุตรที่เสียชีวิต)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (บิดา-มารดาผู้ตาย)
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิตา-มารดาผู้ตาย)
 • สำเนาใบมรณบัตรบิดา-มารดา (กรณีบิตา-มารดาผู้ตายเสียชีวิต) *กรณีไม่มีมรณบัตรให้ทำหนังสือรับรองการตายโดยบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง ของผู้ตาย หรือเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงงานเขต
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หน้าที่มีชื่อธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชีทายาททุกคน)
 • เอกสารผู้จัดการศพ ทางวัดเป็นผู้ออกให้ (ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)
บำเหน็จ บำนาญลูกจ้างประจำ
การขอรับบำเหน็จ บำนาญ ลูกจ้างประจำ
# หัวข้อ
1 1. แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน ลูกจ้าง [5313] (08 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,379)
2 2. แบบรายการลดหย่อยภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ [สรจ.1] (15 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,507)
3 3. แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" [แบบ กสจ.004/1] (22 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,825)
4 4. หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน [แบบ สจป.1] (12 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,729)
5 5. หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษ [แบบ สจป.2] (13 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,218)
6 6. หนังสือรับรองการได้รับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ [แบบ สรจ.5] (21 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 2,001)
7 4. กรณี เป็นสมาชิก กบข. กรอกแบบฟอร์ม กบข.รง 008/1/2551 (22 มีนาคม 2566, ,ดาวน์โหลดแล้ว 2,022)

ส่งเอกสารข้อ 1-3 อย่างละ 2 ชุด และส่งเอกสารแนบดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี อย่างละ 2 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ)