มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องในโอกาสได้การแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ