ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กสจ.) สำหรับพนักงานฯ

ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กสจ.) สำหรับพนักงานฯ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล กลุ่มงานสวัสดิการ (คุณนุวัฒศิริ พุทธิดิลก) โทร. 411 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560