วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) วาระเวียน กันยายน 2565

วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) วาระเวียน กันยายน 2565