ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559

         กองบริหารงานบุคคล โดยกลุ่มงานสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559  เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน และดำเนินการสรรหาคณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ในการบริหารกองทุนฯ 

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34