แจ้งการโอนย้ายนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     แจ้งการโอนย้ายนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บลจ.ไทยพาณิชย์") เป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป